Knygos

Valentinas Aleksa
„Trumpa Pasaulio lietuvių sporto žaidynių ir Pasaulio lietuvių sporto asociacijos apžvalga“ (2023 m.)

Leidinyje trumpai apžvelgiama Pasaulio lietuvių sporto žaidynių ir Pasaulio lietuvių sporto asociacijos istorija. Pateiktos išvados ir rekomendacijos.

Valentinas Aleksa, Artūras Poviliūnas
„Olimpinis sąjūdis, Lietuva ir moralė“ (2022 m.)

Leidinyje apžvelgiama tarptautinio olimpinio sąjūdžio šalininkų kongreso priimtas nutarimas atgaivinti olimpines žaidynes. Atkurto Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nueitas sudėtingas kelias į tarptautinę olimpiečių šeimą. Ištikimybė Lietuvos olimpinio sąjūdžio tiesai ir moralei.

Ramūnė Motiejūnaitė, Asta Šarkauskienė, Enriketa Prunskienė
"XXIV žiemos olimpinės žaidynės "Kartu už bendrą ateitį" (informacijos ir užduočių rinkinys 5-8 klasių mokiniams)" (2021 m.)

Šios knygos tikslas – suteikti žinių ir supažindinti 5−8 klasių mokinius su Pekino žiemos olimpinėmis žaidynėmis bei Lietuvos sportininkais, kurie iškovojo teisę dalyvauti XXIV žiemos olimpinėse žaidynėse. Šį leidinį sudaro keturi skyriai. Pirmasis skyrius supažindins jaunuosius skaitytojus su žiemos olimpinių žaidynių raida ir tuo, kas pasikeitė nuo pirmųjų žiemos olimpinių žaidynių iki dabar. Antrajame skyriuje mokininiams pristatomi šalies, kurioje vys XXIV žiemos olimpinės žaidynės, kultūros ypatumais. Trečias skyrius skaitytojus veda į Pekino žiemos olimpines žaidynes. Pekinas taps pirmuoju miestu, priimsiančiu ir vasaros, ir žiemos olimpines žaidynes. Leidinyje apžvelgiamas Pekino olimpinių žaidynių išskirtinumas, kurio esminis dėmuo – tvarumas. Vaikai supažindinami su olimpinių bei parolimpinių žaidynių simboliais – šūkiu, emblemomis, talismanais, deglu ir medaliais. Ketvirtas skyrius skirtas sporto objektų Pekino olimpinėse žaidynėse apžvalgai. Šis leidinys yra tik pirmas žingsnis, susipažįstant su XXIV žiemos olimpinėmis žaidynėmis.

Skaityti daugiau
Ramūnė Motiejūnaitė, Enriketa Prunskienė, Asta Šarkauskienė
"XXXII Tokijo olimpinės žaidynės (informacijos ir užduočių rinkinys 5-8 klasių mokiniams)" (2021 m.)

Šios knygos tikslas – suteikti žinių ir supažindinti 5−8 klasių mokinius su Tokijo olimpinėmis žaidynėmis bei Lietuvos sportininkais, kurie iškovojo teisę dalyvauti XXXII olimpinėse žaidynėse. Knygą sudaro keturi skyriai. Pirmajame skyriuje pristatomos senovės Olimpijos žaidynės ir šių laikų olimpinės žaidynės – jų programa, simboliai, olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijos, olimpinis kaimelis ir tvarumas olimpinėse žaidynėse. Antrajame skyriuje mokiniams pateikiama informacija apie Japoniją – šalį, kurioje vyks XXXII olimpinės žaidynės. Nurodomi bendrieji duomenys apie šalį, mokiniai supažindinami su jos kalba, kultūra, tradicijomis. Trečiajame skyriuje pristatomos Tokijo olimpinės žaidynės. Ketvirtasis skyrius supažindina su Lietuvos olimpine rinktine. Kadangi dar vyksta atrankos į olimpines žaidynes procesas, tai šis sąrašas nėra galutinis. Knygoje yra daug praktinių užduočių. Jas atlikdami mokiniai integruos įvairių mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus.

Skaityti daugiau
Valentinas Aleksa, Audronė Dumčienė, Artūras Poviliūnas
„Lietuvių išeivijos sporto organizacijos ir jų įkūrėjai visuotinėje lietuvių enciklopedijoje bei Pasaulio lietuvių sporto asociacija" (2020 m.)

Leidinyje apžvelgiama lietuvių išeivijos organizatorių ir sporto organizacijų raida Visuomeninėje lietuviųenciklopedijoje bei nurodomi Pasaulio lietuvių sporto asociacijos tikslai ir uždaviniai.

Asta Šarkauskienė
"Fizinio aktyvumo dienoraštis (5-6 klasių mokiniams)" (2019 m.)

Tai projekto „Aktyvumo banga“ leidinys. Šiuo projektu yra siekiama, taikant inovacines fizinio aktyvumo skatinimo priemones, motyvuoti mokinius ugdytis sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį, gebėjimą kritiškai nagrinėti ir vertinti aktualius sveikatos tausojimo klausimus, lavinti savistabos, savikontrolės ir saviugdos įgūdžius. Fizinio aktyvumo dienoraštyje pateikiama žinių apie fizinį aktyvumą ir jo planavimą. Leidinuke pateikiama, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo normos. Mokoma, kaip ne tik subjektyviais, bet ir objektyviais metodais nusistatyti fizinį aktyvumą ir jį įsivertinti. Taip pat siūloma išbandyti įvairias fizinio aktyvumo veiklas.  

Skaityti daugiau
Artūras Poviliūnas
"Olimpinės žaidynės: raida, dabartis, perspektyvos" (2019 m.)

Knygoje autorius kompleksiškai analizuoja olimpinio judėjimo, olimpinių žaidynių ištakas, raidą ir dabarties iššūkius, išsamiai apžvelgia olimpinio sąjūdžio kelią, gilinasi į sporto specifiką, vertybes, požiūrių kaitą, tekusius išbandymus ir laimėjimus. Monografijoje gausu istorinės archyvinės medžiagos, pirmą kartą lietuvių kalba pateikiamų statistinių duomenų. Laikydamasis chronologinės tvarkos, vaizdingai ir temperamentingai aptaria tris Lietuvos olimpinio sąjūdžio etapus, kurie iš esmės sutampa su trimis Lietuvos gyvenimo laikotarpiais: nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918–1940), sovietmečio (1940–1988), Persitvarkymo Sąjūdžio gimimo, Nepriklausomybės atkūrimo ir tęsiasi iki šių dienų (1988–2019), pateikia nemažai naujų duomenų, apibendrinamosios medžiagos, leidžiančios į sporto raidą pažvelgti šiuolaikiniu žvilgsniu.

Skaityti daugiau
Povilas Karoblis
"Sporto istorijos atspindžiai" (2017 m.)

Knygoje atspindėta sporto, judėjimo, ilgaamžystės ir kilnaus elgesio (Fair Play) patirtis išreiškia žmogaus didybę ir grožį, vainikuoja žmogaus gerųjų pradų pergalę, išryškina žmogiškųjų vertybių reikšmę, kilnina žmogaus dvasią. Pristaomos iškilios asmenybės, kurių darbai, siekiai neišnyks be pėdsako, išliks kaip dokumentas, sportinio, mokslinio gyvenimo, mokslo paveldo dalis.
Knygoje treneriai, jaunieji mokslininkai, studentai, magistrantai, doktorantai, sporto vadybininkai, organizuojantys sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms, suras olimpinio sporto istorijos faktų, praeities interpretavimo detalių ir naujų įžvalgų

Skaityti daugiau
Povilas Karoblis, Artūras Poviliūnas
"Rio de Žaneiro vasaros olimpinės žaidynės" (2017 m.)

Leidinyje trumpai pristatomi svarbiausi, įsimintiniausi XXXI olimpiados žaidynių, vykusių 2016 m. Rio de Žaneire, pirmą kartą Pietų Amerikoje, Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų laimėjimai, įspūdžiai, trenerių, mokslininkų, sporto organizatorių vertinimai bei atsiliepimai, padėsiantys visiems besidomintiems geriau suvokti olimpiečių pergalių ir pralaimėjimų vertę, psichologinio ir sportinio rengimo vyksmą, patiriamus krūvius bei išgyvenimus.

Artūras Poviliūnas
„Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimas ir pripažinimas“ Įvykiai, laiškai, protokolai, kelionės, susitikimai. 1988-1991 (2017 m.)

Šiuose Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atkūrimo istorijos dokumentuose ir jų analizėje atskleidžiamas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto grįžimo į tarptautinę olimpinę šeimą siekių įgyvendinimas – pradedant 1988 metais ir baigiant 1991 metų rugsėjo 18 diena, kai buvo de facto ir lapkričio 11 diena, kai buvo de jure atkurtas šis komitetas. Atorius pasakodamas apie formalius ir neformalius susitikimus su Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) vadovais, analizuodamas oficialius dokumentus, parodo, kaip formavosi Lietuvos tautinė sąmonė šiame laikotarpyje.
Tai leidinys, skiriamas visiems, besidomintiems Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo istorija.

Skaityti daugiau
Artūras Poviliūnas
„Šviesūs ir tamsūs olimpiniai žiedai“ (2017 m.)

Ilgametis Lietuvos olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas leidinyje, skirtame olimpinės šeimos nariams, pasakoja apie nelengvą Lietuvos sportininkų grįžimą į tarptautinį olimpinį pasaulį, apie šviesiąsias jo puses, atskleidžia nežinomus Tarptautinio olimpinio komiteto vadovų ir narių gyvenimo ir veiklos faktus.

Povilas Karoblis
„Lietuvos lengvoji atletika. XXI a. pradžia“ (2017 m.)

Lietuvos sporto istorija ir sporto paveldas tapo tikra mūsų gyvenimo mokytoja. Laimėjimai ir pralaimėjimai mus žadino, jungė ir visuomet lydėjo. Svarbu ir šiandieną prisiminti tuos žmones, kurie sportiniame gyvenime pramynė taką, paliko pėdsaką savo darbais.
Knygoje „Lietuvos lengvoji atletika. XXI a. pradžia“, apimančioje keturis olimpinius ciklus (2001-2004 m., 2005-2008 m., 2009-2012 m. ir 2013-2016 m.), minimi sportininkai, treneriai, organizatoriai. Aptariant olimpinių žaidynių dalyvius, vertinant sportinius rezultatus, išryškintos asmenybės.
Gausiai iliustruotoje knygoje pateiktos įsimintinos datos, gyvenimo fragmentai, įvykiai, darbai ir jų traktavimas. Pateikti įvykių komentarai, mokslinė interpretacija.
Ši knyga skirta studentams, sportininkams, treneriams, mokytojams, mokslininkams ir visiems besidomintiems sportu, lengvąja atletika.

Skaityti daugiau
Artūras Poviliūnas
„Lietuvos Tautinės olimpiados atminimas gyvas“ (2017 m.) (atnaujintas papildytas leid.)

Šio metodinio leidinio tikslas – atskleisti išeivijos lietuvių pastangas atkurti pirmosios Lietuvos Tautinės olimpiados, vykusios 1938 m. Kaune, dvasią, apjungusią viso pasaulio lietuvius į bendrą šventę. Juk sportas tada tapo židiniu, prie kurio susibūrę lietuviai pasijuto viena šeima.
Šis leidinys bus naudingas kūno kultūros studijų studentams, visai pasaulio lietuvių sporto bendruomenei, visiems, besidomintiems Lietuvos sporto istorija.

Valentinas Aleksa
„Artūras Poviliūnas – Pasaulio lietuvių sporto ambasadorius“ (2016 m.)
Povilas Karoblis, Kazys Steponavičius, Linas Tubelis, Einius Petkus, Egidijus Balčiūnas
"Psichologiniai sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms aspektai" (2016)

Leidinyje apibendrintai pateikti psichologiniai sportininkų rengimo aspektai padės treneriams, mokslininkams, sporto organizatoriams, olimpiečiams ir kitiems sporto pasaulio žmonėms geriau suvokti olimpiečių psichologinio ir sportinio rengimo vyksmą ir tikslingai rengtis olimpinėms žaidynėms.

Artūras Poviliūnas.
"Lietuvos Tautinės olimpiados atminimas gyvas" (2016 m.)

Šio metodinio leidinio tikslas - atskleisti išeivijos lietuvių pastangas atkurti pirmosios Lietuvos Tautinės olimpiados, vykusios 1938 m. Kaune, dvasią, apjungusią viso pasaulio lietuvius į bendrą šventę. Juk sportas tada tapo židiniu, prie kurio susibūrę lietuviai pasijuto viena šeima.
Šis leidinys bus naudingas kūno kultūros studijų studentams, visai pasaulio lietuvių sporto bendruomenei, visiems, besidomintiems Lietuvos sporto istorija.

Artūras Poviliūnas, Aloyzas Urbonas
"Nematoma olimpinio medalio pusė" (2015 m.)

Leidinys sporto moralės, dorovės ir etikos klausimais, skirtas aukštųjų mokyklų studentams, treneriams, pedagogams, olimpiečiams bei visai sporto visuomenei. Tai - knyga-dialogas. Diskutuoja buvęs Lietuvos olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir žurnalistas Aloyzas Urbonas.

Algirdas Klimkevičius
"Lietuvos futbolo istorija - Žmonės 1911-1990" (2015 m.)

Ši monografija - paminklas Lietuvos futbolui. Gera ar bloga - spręs skaitytojas - futbolo specialistas, istorikas, karys, moksleivis ar studentas. Tai pasakojimas apie Lietuvos futbolo aušros, nepriklausomos Lietuvos išeivijos bei okupuotmečio kūrėjus, eilinius, jam ištikimus žmones.
Monografijoje panaudota literatūra, ištraukos iš spaudos, gyvų dalyvių pasakojimai, asmeninė patirtis. Siekta per futbolui artimų žmonių likimus atspindėti to laikotarpio futbolo peripetijas, tvyrojusią politinę, ekonominę ir sporto dvasią. Neturėta tikslo ką nors pagražinti ar apjuodinti. Visi pasakojo tai, kas jiems buvo arčiau širdies, temą rinkosi laisva valia. Monografija - ne tik duoklė futbolo paveldui, žmonėms, bet ir mokomoji priemonė plečiant besimokančiųjų, jaunimo akiratį, ugdant dvasingumą, pagarbą praeičiai.

Skaityti daugiau
Jonas Petras Jankauskas
"Sveikos gyvensenos pagrindai" (2015 m.)

Monografijoje pirmą kartą šalyje kompleksiškai analizuojamas sveikos gyvensenos reiškinys, jo specifika, komponentai, vertybės, pavojai, praradimai, požiūrių kaita, jų įvairovė, sėkmių ir nesėkmių priežastys per visą žmogaus gyvenimą.
Knyga skiriama visuomenės sveikatos, kūno kultūros ir sporto specialistams (auklėtojams, mokytojams, dėstytojams, sporto šakų treneriams), studentams, magistrantams,doktorantams, sveikos gyvensenos puoselėtojams, gausiam olimpiečių, ypač būsimųjų, ir sportuojančiųjų būriui bei individualiam skaitytojui, besidominčiam sveika gyvensena.

Asta Šarkauskienė
"11-13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje" (2015 m.)

Šis leidinys skirtas skaitytojui, kuris rūpinasi įstabiausiu Aukščiausiojo kūriniu - žmogaus fiziniu kūnu, anot J. A. Komenskio, - sielos namais; skaitytojui, kuris neabejingas žmogaus ugdymui, jo prigimtinių galių sklaidai ir tobulinimui, jo sveikatinimo problemoms.

Alvydas Staniulis
"Olimpizmo keliu - ketvirtis amžiaus" (2014 m.)

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 25-mečiui.
LOA nariai per visą dvidešimtpenkmetį aktyviai skleidė po pasaulį gražias ir kilnias olimpizmo idėjas. Pasiekė labai puikių rezultatų ir greitai įgijo didelį tarptautinį autoritetą. Šia gražia mūsų visuomeninės šviečiamosios sporto mokslo organizacijos sukaktimi didžiuojasi ir džiaugiasi daugelis neabejingų Lietuvos sportui žmonių (A. Poviliūnas).

Zina Birontienė, Asta Budreikaitė
"Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa" (2014 m.)

Leidinys skirtas ikimokyklinių įstaigų pedagogams bei visiems besidomintiems olimpiniu švietimu. Šioje knygoje rasite informacijos apie olimpinį ugdymą Lietuvoje. Susipažinsite su jau 12 metų sėkmingai gyvuojančiu Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektu, sužinosite, kaip tapti projekto nariais, bendradarbiauti su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Leidinio autorės dr. Zina Birontienė ir dr. Asta Budreikaitė parengė išsamią programą, siūlo teorines ir praktines veiklas.

Povilas Karoblis
"Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989-2010): mokslas, žmonės, darbai" (2011 m.)

Lietuvos olimpinė akademija įprasmino daugelio lietuvių tautos šviesuolių viltis per olimpinį švietimą, mokslą, kultūrą, per garbingą 20 metų praeitį sužadinti tautos savimonę, skatinti lietuvių visuomeninį ir kultūrinį judėjimą, kaupti ir saugoti istorines vertybes. Vienas šios knygos bruožų – žvilgsnis į ištakas, kurios neleis nugrimzti į nežinomybę pristatytiems darbams, ryškioms asmenybėms, kūrusioms olimpinio švietimo pamatus. Lietuvos olimpinė akademija jungia dėstytojus, mokytojus, vadovus, trenerius, olimpiečius, sportininkus, kurių pašaukimas – skleisti tiesą ir gėrį, viltį ir tikėjimą žmogaus kūrybine prigimtimi. Knyga „Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989-2010): mokslas, žmonės, darbai“ skiriama Lietuvos olimpinės akademijos nariams, sporto istorikams, mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, sporto organizatoriams, olimpiečiams. Tai mūsų Lietuvos olimpinės akademijos istorijos atspindys ir žvilgsnis į ateitį.

Skaityti daugiau
Algis Daumantas
"Lietuvos olimpinė akademija" (2009 m.)

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 20 metų įkūrimo sukakčiai.

Povilas Karoblis
"Dvidešimt metų olimpinio švietimo ir mokslo keliu" (2009 m.)

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 20 metų įkūrimo sukakčiai.

Šis leidinys tarsi Lietuvos olimpinės akademijos istorijos dėlionė, raginanti susimąstyti, kas mes, iš kur mes, kas mus vienija, kokia mūsų vieta Lietuvoje ir pasaulyje.

Povilas Karoblis
"Sporto mokslui − 15 metų (1994-2009)" (2009 m.)

Leidinyje pateiktos mintys apie tai, kokio sporto mokslo reikėtų Lietuvai, išryškintos šventusios jubiliejus, gavusios apdovanojimus sporto mokslo asmenybės. Straipsniai apie šiuos žmones buvo išspausdinti „Sporto mokslo“ žurnale. Jų pavyzdys, darbai neišnyks be pėdsako, išliks kaip dokumentas, moralinis argumentas sporto ateičiai. Šis leidinys − tarsi sporto mokslo istorijos dėlionė, raginanti susimąstyti, kas mes, kas mus vienija, kokia mūsų vieta Lietuvoje ir pasaulyje.

Povilas Karoblis
"Tarptautinio ir Lietuvos olimpinių komitetų prezidentai" (2007 m.)

Leidinyje pristatomi 8 tarptautinio olimpinio komiteto prezidentai: Demetrijus Vikelas, Pjeras de Kubertenas, Henris de Baje-Laturas, Johanas Zigfridas Edstromas, Eiveris Brendedžas , Michaelis M. Kilaninas, Chuanas Antonijus Samarančas, Žakas Rogas.

Taip pat pristatomi 3 Lietuvos olimpinio komiteto prezidentai: Jonas Jurgis Bulota, Antanas Jurgelionis ir Artūras Poviliūnas.

Povilas Karoblis
"Jaunojo sportininko treniruotė" (2003 m.)

Leidinyje apibendrintai ir nuosekliai išdėstytos sporto treniruotės teorijos ir didaktikos žinios kaip vientisa, moksliškai pagrįsta teorinė sportinio rengimo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema.

Povilas Karoblis
"Sporto treniruotės teorija ir didaktika" (1999 m.)
Povilas Karoblis
"Fizinių pratimų kompleksai" (1996 m.)

Šiame leidinėlyje pateikti bendro ir specialaus fizinio rengimo pratimų kompleksai, barjerininko, trumpų nuotolių bėgiko, šuolininko bendro ir specialaus fizinio rengimo pratimų kompleksai, kuriuos treneris ir mokytojas gali planingai taikyti visuose metinio ciklo pasirengimo etapuose.

Metodinis leidinys skiriamas treneriams, mokytojams, dėstytojams, kūno kultūros specialistams, sportininkams, kurie ras žinių apie bendro ir specialaus fizinio rengimo pratimų taikymo metodiką ir jų naudojimą treniruotėse ir kūno kultūros pratybose.